เอกสาร

 

  1. แบบฟอร์ม ปย.2
  2. แบบฟอร์ม แบบประเมิน
  3. แบบฟอร์มแบบสรุปการประเมิน
  4. แบบฟอร์ม ปย.1 ใช้ระดับหน่วยงานและระดับภาพรวมของฝ่าย
  5. แบบฟอร์ม ปอ.3

 

ตัวอย่างการจัดทำ

 

  1.  ตัวอย่างแบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปย.1 ของหน่วยงาน
  2. แบบประเมิน
  3. แบบสรุปการประเมิน